KNWS 2014
       
      Menu konferencji
 
   INFORMACJE DLA AUTORÓW
 

Autorzy proszeni są o dostosowanie referatów zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez organizatorów (poniżej) w języku angielskim lub polskim. Pełne teksty referatów powinny mieć objętość 4 stron. Każda dodatkowa strona wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnie z cennikiem znajdującym się w dziale Opłaty.
Termin nadesłania referatów znajduje się w dziale Ważne daty.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi:
a) artykuł w j. angielskim:
Wytyczne do przygotowania artykułu na rok 2014

b) artykuł w języku polskim:
Wytyczne do przygotowania artykułu na rok 2014

Zasady cytowań literatury w artykułach publikowanych

Prosimy o przesyłanie referatów przeznaczonych do publikacji w formacie MS Word 2003.

Na podstawie opinii Komitetu Naukowego referaty zostaną zakwalifikowane do publikacji w poszczególnych czasopismach. Każdy z referatów zostanie zrecenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Po zakwalifikowaniu referatu zostaną przesłane do Autorów dodatkowe informacje, m.in.: uwagi recenzentów oraz sposób przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji w określonym czasopiśmie.

Po konferencji przewidywana jest publikacja książki zawierającej rozszerzone wersje wybranych artykułów angielsko języcznych.

W opłatę konferencyjną wliczona jest publikacja jednego artykułu. Istnieje możliwość publikacji dodatkowych artykułów zgodnie z cennikiem znajdującym się w dziale Opłaty.

Informujemy, że istnieje możliwość opublikowania referatów w czasopiśmie e-Informatica.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt (e-mail: knws@iie.uz.zgora.pl). 
 
Webmaster: knws@uz.zgora.pl